(021)33993356-8لیست قیمت اینورتر LS ( درایو ال اس LS ) - ساخت کره

تیپ اینورتر

نوع اینورتر

قدرت

ولتاژ ورودی

قیمت (ریال)

HP

KW

IE5-1

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

2,600,000

IE5-1

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

2,900,000

IE5-1

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

3,100,000

IE5-1C

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

2,900,000

IE5-1C

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

3,100,000

IE5-1C

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

3,450,000

IC5

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

3,900,000

IC5

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

4,400,000

IC5

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

5,200,000

IC5

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

6,700,000

IG5-A

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

5,800,000

IG5-A

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

6,500,000

IG5-A

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

8,350,000

IG5-A

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

9,000,000

IG5-A

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

12,750,000

IG5-A

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

15,700,000

IG5-A

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

19,250,000

IG5-A

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

20,700,000

IG5-A

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

24,300,000

IG5-A

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

32,600,000

IG5-A

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

36,000,000

IG5-A-2

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

5,300,000

IG5-A-2

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

5,600,000

IG5-A-2

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

6,700,000

IG5-A-2

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

7,800,000

IG5-A-2

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی تک فاز

5

3.7

220

11,200,000

IS5

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

11,200,000

IS5

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

12,300,000

IS5

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

14,100,000

IS5

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

15,800,000

IS5

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

17,700,000

IS5

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

22,000,000

IS5

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

29,400,000

IS5

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

34,300,000

IS5

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

39,600,000

IS5

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

45,300,000

IS5

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

58,100,000

IS5

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

73,000,000

IS5

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

85,400,000

IS5

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

106,900,000

IS5

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

120,900,000

IS7

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

12,100,000

IS7

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

13,100,000

IS7

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

15,000,000

IS7

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

16,600,000

IS7

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

18,600,000

IS7

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

22,900,000

IS7

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

30,300,000

IS7

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

35,200,000

IS7

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

41,800,000

IS7

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

48,700,000

IS7

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

61,500,000

IS7

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

78,500,000

IS7

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

89,700,000

IS7

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

112,300,000

IS7

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

127,600,000

IS7

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

157,900,000

IS7

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

197,300,000

IS7

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

225,300,000

IS7

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

246,300,000

IS7

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

120

90

380

157,900,000

IP5-A

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

17,200,000

IP5-A

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

21,300,000

IP5-A

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

26,300,000

IP5-A

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

31,900,000

IP5-A

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

37,200,000

IP5-A

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

43,500,000

IP5-A

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

53,200,000

IP5-A

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

66,600,000

IP5-A

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

77,400,000

IP5-A

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

93,000,000

IP5-A

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

108,900,000

IP5-A

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

137,100,000

IP5-A

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

147,000,000

IP5-A

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

173,800,000

IP5-A

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

205,000,000

IP5-A

اینورتر 220 کیلووات - ورودی سه فاز

300

220

380

255,600,000

IP5-A

اینورتر 280 کیلووات - ورودی سه فاز

375

280

380

290,400,000

IP5-A

اینورتر 315 کیلووات - ورودی سه فاز

420

315

380

487,700,000

IP5-A

اینورتر 375 کیلووات - ورودی سه فاز

500

375

380

580,900,000

IP5-A

اینورتر 450 کیلووات - ورودی سه فاز

600

450

380

731,700,000

IV5 (MD)

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

16,700,000

IV5 (MD)

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

18,600,000

IV5 (MD)

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

20,500,000

IV5 (MD)

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

26,000,000

IV5 (MD)

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

35,000,000

IV5 (MD)

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

41,800,000

IV5 (MD)

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

46,400,000

IV5 (MD)

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

55,700,000

IV5-4MRL

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

30,600,000

IV5-4MRL

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

39,500,000

IV5-4MRL

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

49,940,000

IV5-4MRL

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

62,700,000

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

5,000,000

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

5,300,000

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

6,400,000

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

7,400,000

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

5,500,000

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

6,200,000

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

8,000,000

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

8,600,000

S100

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

12,200,000

S100

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

15,000,000

S100

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

18,400,000

S100

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

19,800,000

S100

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

23,300,000

S100

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

31,000,000

S100

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

34,500,000

S100

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

54,000,000

S100

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

64,000,000

S100

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

77,000,000

S100

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

95,000,000

S100

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

108,000,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

مشاهده اینورتر های دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما
RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat
  صفحه اصلي | محصولات | مقالات آموزشي | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ® میباشد