(021)33993356-8لیست قیمت پمپ طبقاتی عمودی استیل سی ان پی CNP - ساخت چین

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDLF2-9

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

80

3.5

1

1

12/070/000

CDLF2-9-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

80

3.5

1

1

12/610/000

CDLF2-11

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

98

3.5

1

1

13/210/000

CDLF2-11-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

98

3.5

1

1

13/740/000

CDLF2-13

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

116

3.5

1

1

16/050/000

CDLF2-13-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

116

3.5

1

1

16/910/000

CDLF2-15

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

134

3.5

1

1

17/340/000

CDLF2-15-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

134

3.5

1

1

18/230/000

CDLF2-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

161

3.5

1

1

18/730/000

CDLF2-18-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

161

3.5

1

1

19/610/000

CDLF2-22

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

197

3.5

1

1

20/320/000

CDLF2-22-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

197

3.5

1

1

21/120/000

CDLF2-26

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

232

3.5

1

1

23/420/000

CDLF4-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

56

7

12/170/000

CDLF4-6-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

56

7

12/740/000

CDLF4-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

74

7

13/870/000

CDLF4-8-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

74

7

14/670/000

CDLF4-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

96

7

15/860/000

CDLF4-10-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

96

7

16/880/000

CDLF4-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

114

7

17/700/000

CDLF4-12-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

114

7

18/750/000

CDLF4-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

114

7

20/320/000

CDLF4-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

152

7

21/430/000

CDLF4-19

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

183

7

26/200/000

CDLF4-22

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

211

7

26/890/000

CDLF8-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

62

12

19/760/000

CDLF8-6-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

62

12

20/630/000

CDLF8-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

83

12

23/970/000

CDLF8-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

104

12

28/540/000

CDLF8-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

124

12

32/530/000

CDLF8-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

145

12

39/410/000

CDLF8-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

166

12

42/130/000

CDLF8-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

187

12

47/010/000

CDLF8-20

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

208

12

49/320/000

CDLF12-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

59.5

16

2

2

20/450/000

CDLF12-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

71.5

16

2

2

24/630/000

CDLF12-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

95.5

16

2

2

31/110/000

CDLF12-9

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

108

16

2

2

32/860/000

CDLF12-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

143.5

16

2

2

40/870/000

CDLF12-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

168

16

2

2

48/600/000

CDLF12-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

217

16

2

2

53/890/000

CDLF16-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

68

22

2

2

26/580/000

CDLF16-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

82

22

2

2

30/430/000

CDLF16-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

110

22

2

2

39/650/000

CDLF16-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

138

22

2

2

48/130/000

CDLF16-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

166

22

2

2

50/580/000

CDLF16-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

194

22

2

2

57/080/000

CDLF16-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

222

22

2

2

65/050/000

CDLF20-3

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

40

28

2

2

29/410/000

CDLF20-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

67

28

2

2

35/930/000

CDLF20-7

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

95

28

2

2

41/310/000

CDLF20-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

109

28

2

2

51/070/000

CDLF20-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

136

28

2

2

53/280/000

CDLF20-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

192

28

2

2

68/280/000

CDLF20-17

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

234

28

2

2

74/310/000

CDLF32-20

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

36

40

37/150/000

CDLF32-30

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

54

40

45/390/000

CDLF32-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

72

40

48/480/000

CDLF32-60

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

108

40

59/070/000

CDLF32-80

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

144

40

70/590/000

CDLF32-100

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

182

40

81/730/000

CDLF32-120

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

30

218

40

97/530/000

CDLF32-140

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

40

255

40

128/250/000

CDLF42-30

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

71

55

3

3

67/150/000

CDLF42-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

95

55

3

3

88/080/000

CDLF42-90/2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

40

205

55

3

3

147/320/000

CDLF42-100

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

50

238

55

3

3

158/220/000

CDLF65-30/1

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

73

80

4

4

83/290/000

CDLF65-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

30

107

80

4

4

95/380/000

CDLF65-40/2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

92

80

4

4

89/740/000

CDLF65-80/1

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

60

215

80

4

4

191/050/000

 

لیست قیمت پمپ CNP - الکترو پمپ های طبقاتی عمودی استیل - سری شده با هم

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDLF2-26+CDH2-26

الکترو پمپ طبقاتی استیل - سه فاز

4+4

459

3.5

1

1

76/120/000

CDLF12-18+CDH12-18

الکترو پمپ طبقاتی استیل - سه فاز

15+15

431

16

2

2

163/780/000

CDLF16-16+CDH16-16

الکترو پمپ طبقاتی استیل - سه فاز

20+20

438

22

2

2

187/280/000

CDLF20-17+CDH20-17

الکترو پمپ طبقاتی استیل - سه فاز

25+25

462

28

2

2

204/410/000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

مشاهده پمپ های آب دیگر

rating: 4.2/5, based on 44 votes
 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما
RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat
  صفحه اصلي | محصولات | مقالات آموزشي | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ® میباشد