تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين


لیست قیمت الکترو گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز YILMAZ - ساخت ترکیه

تیپ الکترو گیربکس

نوع الکترو گیربکس

قدرت

(HP)

دور خروجی

(RPM)

قطر شافت

 (mm)

قیمت (ریال)

MR273-80M/6A

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

6.5

35

12,450,000

MR173-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

20

25

9,000,000

MR103-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

31

25

8,500,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

44

20

7,700,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

49

20

7,700,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

58

20

7,700,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

77

20

7,700,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

103

20

7,700,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

126

20

7,600,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

161

20

7,600,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

203

20

7,600,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

251

20

7,600,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

307

20

7,600,000

MR373-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

8.9

40

17,800,000

MR273-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

19

35

13,150,000

MR173-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

33

25

10,300,000

MR173-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

39

25

10,300,000

MR173-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

46

25

10,300,000

MR103-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

56

25

9,800,000

MR103-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

64

25

9,800,000

MR003-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

83

20

9,000,000

MR003-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

103

20

9,000,000

MR102-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

126

25

9,550,000

MR002-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

161

20

8,850,000

MR002-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

203

20

8,850,000

MR102-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

256

25

9,550,000

MR102-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

306

25

9,550,000

MR373-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

10

40

18,600,000

MR273-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

23

35

13,900,000

MR273-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

28

35

13,900,000

MR203-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

39

30

12,900,000

MR203-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

49

30

12,900,000

MR202-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

61

30

12,450,000

MR172-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

82

25

10,800,000

MR102-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

99

25

10,300,000

MR102-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

126

25

10,300,000

MR102-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

151

25

10,300,000

MR102-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

202

25

10,300,000

MR473-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

8.9

50

29,000,000

MR283-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

22

35

17,900,000

MR273-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

33

35

14,700,000

MR273-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

46

35

14,700,000

MR203-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

49

30

13,650,000

MR202-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

61

30

13,200,000

MR172-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

82

25

11,600,000

MR172-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

96

25

11,600,000

MR172-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

126

25

11,600,000

MR102-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

151

25

11,100,000

MR202-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

199

30

13,200,000

MR202-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

241

30

13,200,000

MR172-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

293

25

11,600,000

MR373-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

19

40

20,600,000

MR373-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

26

40

20,600,000

MR373-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

34

40

20,600,000

MR273-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

46

35

15,900,000

MR273-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

55

35

15,900,000

MR272-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

65

35

15,600,000

MR202-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

87

30

14,400,000

MR202-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

101

30

14,400,000

MR202-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

130

30

14,400,000

MR172-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

157

25

12,800,000

MR172-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

212

25

12,800,000

MR172-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

242

25

12,800,000

MR202-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

311

30

14,400,000

MR473-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

22

50

31,350,000

MR373-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

34

40

21,650,000

MR373-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

47

40

21,650,000

MR272-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

65

35

16,600,000

MR272-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

87

35

16,600,000

MR272-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

99

35

16,600,000

MR272-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

117

35

16,600,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

167

30

15,400,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

199

30

15,400,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

241

30

15,400,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

311

30

15,400,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

400

30

15,400,000

MR573-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

22

60

43,200,000

MR473-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

33

50

33,000,000

MR373-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

47

40

23,350,000

MR373-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

55

40

23,350,000

MR373-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

65

40

23,350,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

99

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

117

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

161

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

225

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

265

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

309

35

18,300,000

MR282-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

385

35

21,200,000

MR573-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

22

60

46,400,000

MR473-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

33

50

36,300,000

MR473-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

45

50

36,300,000

MR472-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

63

50

35,300,000

MR373-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

65

40

26,550,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

86

40

26,000,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

103

40

26,000,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

130

40

26,000,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

205

40

26,000,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

326

40

26,000,000

MR673-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

23

70

61,400,000

MR573-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

35

60

48,850,000

MR573-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

40

60

48,850,000

MR472-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

63

50

37,300,000

MR472-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

81

50

37,300,000

MR372-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

103

40

28,500,000

MR372-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

130

40

28,500,000

MR372-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

205

40

28,500,000

MR372-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

268

40

28,500,000

MR573-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

35

60

59,300,000

MR572-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

61

60

57,350,000

MR473-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

64

50

49,000,000

MR572-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

82

60

57,350,000

MR572-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

96

60

57,350,000

MR472-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

103

50

47,350,000

MR472-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

178

50

47,350,000

MR472-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

287

50

47,350,000

MR773-160L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

20

32

90

94,900,000

MR572-160L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

20

61

60

62,900,000

MR572-160L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

20

96

60

62,900,000

MR773-180M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

25

32

90

100,950,000

MR672-180M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

25

60

70

81,000,000

MR672-180M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

25

103

70

81,000,000

MR773-180L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

30

32

90

105,600,000

MR772-180L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

30

65

90

97,850,000

MR672-180L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

30

103

70

85,650,000

MR773-200L/4

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

40

62

90

115,000,000

MR772-200L/4

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

40

96

90

112,000,000

MR773-225S/4

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

50

62

90

127,000,000

MR772-225S/4

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

50

108

90

124,000,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیریدlogo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد