(021)33993356-8
صنعت گستر ایران زمینلیست قیمت الکترو گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز YILMAZ - ساخت ترکیه

تیپ الکترو گیربکس

نوع الکترو گیربکس

قدرت

(HP)

دور خروجی

(RPM)

قطر شافت

 (mm)

قیمت (ریال)

MR273-80M/6A

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

6.5

35

12,450,000

MR173-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

20

25

9,000,000

MR103-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

31

25

8,500,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

44

20

7,700,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

49

20

7,700,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

58

20

7,700,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

77

20

7,700,000

MR003-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

103

20

7,700,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

126

20

7,600,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

161

20

7,600,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

203

20

7,600,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

251

20

7,600,000

MR002-71M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

0.5

307

20

7,600,000

MR373-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

8.9

40

17,800,000

MR273-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

19

35

13,150,000

MR173-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

33

25

10,300,000

MR173-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

39

25

10,300,000

MR173-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

46

25

10,300,000

MR103-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

56

25

9,800,000

MR103-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

64

25

9,800,000

MR003-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

83

20

9,000,000

MR003-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

103

20

9,000,000

MR102-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

126

25

9,550,000

MR002-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

161

20

8,850,000

MR002-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

203

20

8,850,000

MR102-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

256

25

9,550,000

MR102-80M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1

306

25

9,550,000

MR373-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

10

40

18,600,000

MR273-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

23

35

13,900,000

MR273-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

28

35

13,900,000

MR203-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

39

30

12,900,000

MR203-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

49

30

12,900,000

MR202-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

61

30

12,450,000

MR172-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

82

25

10,800,000

MR102-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

99

25

10,300,000

MR102-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

126

25

10,300,000

MR102-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

151

25

10,300,000

MR102-90S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

1.5

202

25

10,300,000

MR473-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

8.9

50

29,000,000

MR283-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

22

35

17,900,000

MR273-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

33

35

14,700,000

MR273-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

46

35

14,700,000

MR203-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

49

30

13,650,000

MR202-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

61

30

13,200,000

MR172-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

82

25

11,600,000

MR172-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

96

25

11,600,000

MR172-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

126

25

11,600,000

MR102-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

151

25

11,100,000

MR202-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

199

30

13,200,000

MR202-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

241

30

13,200,000

MR172-90L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

2

293

25

11,600,000

MR373-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

19

40

20,600,000

MR373-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

26

40

20,600,000

MR373-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

34

40

20,600,000

MR273-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

46

35

15,900,000

MR273-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

55

35

15,900,000

MR272-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

65

35

15,600,000

MR202-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

87

30

14,400,000

MR202-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

101

30

14,400,000

MR202-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

130

30

14,400,000

MR172-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

157

25

12,800,000

MR172-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

212

25

12,800,000

MR172-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

242

25

12,800,000

MR202-100L/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

3

311

30

14,400,000

MR473-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

22

50

31,350,000

MR373-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

34

40

21,650,000

MR373-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

47

40

21,650,000

MR272-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

65

35

16,600,000

MR272-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

87

35

16,600,000

MR272-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

99

35

16,600,000

MR272-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

117

35

16,600,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

167

30

15,400,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

199

30

15,400,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

241

30

15,400,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

311

30

15,400,000

MR202-100L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

4

400

30

15,400,000

MR573-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

22

60

43,200,000

MR473-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

33

50

33,000,000

MR373-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

47

40

23,350,000

MR373-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

55

40

23,350,000

MR373-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

65

40

23,350,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

99

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

117

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

161

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

225

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

265

35

18,300,000

MR272-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

309

35

18,300,000

MR282-112M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

5.5

385

35

21,200,000

MR573-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

22

60

46,400,000

MR473-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

33

50

36,300,000

MR473-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

45

50

36,300,000

MR472-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

63

50

35,300,000

MR373-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

65

40

26,550,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

86

40

26,000,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

103

40

26,000,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

130

40

26,000,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

205

40

26,000,000

MR372-132S/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

7.5

326

40

26,000,000

MR673-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

23

70

61,400,000

MR573-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

35

60

48,850,000

MR573-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

40

60

48,850,000

MR472-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

63

50

37,300,000

MR472-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

81

50

37,300,000

MR372-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

103

40

28,500,000

MR372-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

130

40

28,500,000

MR372-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

205

40

28,500,000

MR372-132M/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

10

268

40

28,500,000

MR573-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

35

60

59,300,000

MR572-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

61

60

57,350,000

MR473-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

64

50

49,000,000

MR572-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

82

60

57,350,000

MR572-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

96

60

57,350,000

MR472-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

103

50

47,350,000

MR472-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

178

50

47,350,000

MR472-160M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

15

287

50

47,350,000

MR773-160L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

20

32

90

94,900,000

MR572-160L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

20

61

60

62,900,000

MR572-160L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

20

96

60

62,900,000

MR773-180M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

25

32

90

100,950,000

MR672-180M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

25

60

70

81,000,000

MR672-180M/4B

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

25

103

70

81,000,000

MR773-180L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

30

32

90

105,600,000

MR772-180L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

30

65

90

97,850,000

MR672-180L/4C

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

30

103

70

85,650,000

MR773-200L/4

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

40

62

90

115,000,000

MR772-200L/4

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

40

96

90

112,000,000

MR773-225S/4

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

50

62

90

127,000,000

MR772-225S/4

الکترو گیربکس شافت مستقیم - پایه دار

50

108

90

124,000,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیریدمشاهده الکترو گیربکس های دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما

 

RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat

 
 
صفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اینترنتی | قوانین و مقررات | حفظ حریم شخصی | آموزش | درباره ما | تماس با ما
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ميباشد