تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين


لیست قیمت موتور ویبره کمپ KEMP - ساخت ترکیه

تیپ موتور ویبره

نوع موتور ویبره

قدرت

(KW)

نیروی ضربه

(Kgf)

قیمت (ریال)

MV-2M

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - تک فاز

0.025

21.6

3,400,000

MV-2T

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.024

21.6

3,400,000

EVM 200/10   03-a

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.24

180

8,500,000

EVM 270/10   03-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.26

222

10,500,000

EVM 390/10   04-a

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.32

315

12,000,000

EVM 530/10   04-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.45

578

13,000,000

EVM 750/10   05-a

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.54

750

20,000,000

EVM 1000/10   05-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.72

980

20,500,000

EVM 1200/10   05-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.76

1215

21,500,000

EVM 1300/10   05-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.8

1350

23,000,000

EVM 1550/10   05-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.9

1594

24,000,000

EVM 1700/10   06-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

1

1610

30,000,000

EVM 2000/10   06-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

1.2

1820

35,000,000

EVM 2300/10   06-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

1.5

2243

36,000,000

EVM 2600/10   07-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

 

2686

43,000,000

EVM 3000/10   07-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

2

3000

50,000,000

EVM 4500/10   08-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

2.6

4164

60,000,000

EVM 5000/10   08-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

3

4570

68,000,000

EVM 6000/10   08-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

4

5011

78,000,000

EVM 6500/10   09-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

4.5

6000

81,000,000

EVM 7000/10   09-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

5.5

6976

85,000,000

EVM 8000/10   09-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

 

8055

87,000,000

EVM 8500/10   09-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

7.5

8850

92,000,000

EVM 10000/10   10-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

8.5

10210

112,000,000

EVM 12000/10   10-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

9.8

12900

137,000,000

EVM 13500/10   10-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

10

13431

145,000,000

EVM 20/15   01-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.08

20

3,850,000

EVM 30/15   01-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.08

31

4,400,000

EVM 60/15   01-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.09

55

5,000,000

EVM 90/15   01-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.09

83

5,300,000

EVM 200/15   02-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.18

207

6,600,000

EVM-M 200/15   03-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - تک فاز

0.18

207

8,500,000

EVM 250/15   02-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.24

243

7,500,000

EVM 300/15   03-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.27

311

7,800,000

EVM 400/15   03-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.31

404

8,000,000

EVM 520/15   03-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.34

500

9,500,000

EVM 750/15   04-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.47

709

11,000,000

EVM 900/15   04-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.57

851

14,000,000

EVM 1100/15   04-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.6

1099

15,500,000

EVM 1300/15   04-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.72

1318

17,800,000

EVM 1500/15   05-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.95

1451

18,500,000

EVM 1800/15   05-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.14

1741

19,500,000

EVM 2000/15   05-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.2

2076

21,000,000

EVM 2300/15   05-c

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.3

2358

22,500,000

EVM 2450/15   06-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.45

2551

30,500,000

EVM 2700/15   06-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.7

2721

32,000,000

EVM 3100/15   06-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

2

3150

34,000,000

EVM 3800/15   07-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

2.2

3825

41,000,000

EVM 4300/15   07-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

2.9

4400

47,500,000

EVM 5000/15   08-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

3.3

5541

59,000,000

EVM 6000/15   08-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

4.35

6200

68,000,000

EVM 7000/15   09-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

6

6620

73,000,000

EVM 7500/15   09-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

6.5

7400

75,000,000

EVM 7900/15   09-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

7

8180

87,500,000

EVM 9500/15   10-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

7.5

9560

104,000,000

EVM 11500/15   10-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

11

11425

115,000,000

EVM 50/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.1

48

3,600,000

EVM 65/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.15

66

3,700,000

EVM-M 65/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور -  تک فاز

0.15

66

5,200,000

EVM 130/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.18

152

4,000,000

EVM 200/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.18

212

4,800,000

EVM-M 200/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور -  تک فاز

0.18

212

6,000,000

EVM 300/3   02-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.27

310

6,300,000

EVM-M 400/3   02-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور -  تک فاز

0.35

418

7,800,000

EVM 400/3   02-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.36

418

7,300,000

EVM 500/3   03-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.47

541

8,000,000

EVM-M 650/3   03-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور -  تک فاز

0.44

668

9,300,000

EVM 650/3   03-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.5

668

9,000,000

EVM 760/3   03-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.55

768

9,200,000

EVM 800/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.57

797

11,600,000

EVM 850/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.6

859

12,000,000

EVM 950/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.65

938

12,500,000

EVM 1100/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.75

1050

13,000,000

EVM 1300/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

1

1330

13,700,000

EVM 1600/3   05-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

1.5

1610

16,500,000

EVM 1800/3   05-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

1.72

1851

19,500,000

EVM 2000/3   05-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

2

2041

20,500,000

EVM 2300/3   05-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

2.2

2318

24,000,000

EVM 2500/3   06-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

2.3

2500

35,000,000

EVM 2850/3   06-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

2.65

2910

36,000,000

EVM 3300/3   06-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

3.2

3500

37,000,000

EVM 4000/3   06-b

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

4.35

4060

40,000,000

EVM 5000/3   06-b

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

5

5000

46,000,000

EVM 6500/3   09-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

8

6521

81,000,000

EVM 7600/3   09-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

9

7600

93,500,000

EVM 9000/3   09-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

10

9038

98,000,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیریدlogo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد