(021)33993356-8
صنعت گستر ایران زمینلیست قیمت موتور ویبره کمپ KEMP - ساخت ترکیه

تیپ موتور ویبره

نوع موتور ویبره

قدرت

(KW)

نیروی ضربه

(Kgf)

قیمت (ریال)

MV-2M

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - تک فاز

0.025

21.6

3,400,000

MV-2T

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.024

21.6

3,400,000

EVM 200/10   03-a

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.24

180

8,500,000

EVM 270/10   03-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.26

222

10,500,000

EVM 390/10   04-a

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.32

315

12,000,000

EVM 530/10   04-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.45

578

13,000,000

EVM 750/10   05-a

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.54

750

20,000,000

EVM 1000/10   05-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.72

980

20,500,000

EVM 1200/10   05-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.76

1215

21,500,000

EVM 1300/10   05-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.8

1350

23,000,000

EVM 1550/10   05-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

0.9

1594

24,000,000

EVM 1700/10   06-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

1

1610

30,000,000

EVM 2000/10   06-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

1.2

1820

35,000,000

EVM 2300/10   06-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

1.5

2243

36,000,000

EVM 2600/10   07-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

 

2686

43,000,000

EVM 3000/10   07-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

2

3000

50,000,000

EVM 4500/10   08-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

2.6

4164

60,000,000

EVM 5000/10   08-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

3

4570

68,000,000

EVM 6000/10   08-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

4

5011

78,000,000

EVM 6500/10   09-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

4.5

6000

81,000,000

EVM 7000/10   09-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

5.5

6976

85,000,000

EVM 8000/10   09-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

 

8055

87,000,000

EVM 8500/10   09-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

7.5

8850

92,000,000

EVM 10000/10   10-b

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

8.5

10210

112,000,000

EVM 12000/10   10-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

9.8

12900

137,000,000

EVM 13500/10   10-c

موتور ویبره بدنه - 1000 دور - سه فاز

10

13431

145,000,000

EVM 20/15   01-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.08

20

3,850,000

EVM 30/15   01-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.08

31

4,400,000

EVM 60/15   01-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.09

55

5,000,000

EVM 90/15   01-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.09

83

5,300,000

EVM 200/15   02-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.18

207

6,600,000

EVM-M 200/15   03-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - تک فاز

0.18

207

8,500,000

EVM 250/15   02-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.24

243

7,500,000

EVM 300/15   03-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.27

311

7,800,000

EVM 400/15   03-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.31

404

8,000,000

EVM 520/15   03-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.34

500

9,500,000

EVM 750/15   04-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.47

709

11,000,000

EVM 900/15   04-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.57

851

14,000,000

EVM 1100/15   04-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.6

1099

15,500,000

EVM 1300/15   04-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.72

1318

17,800,000

EVM 1500/15   05-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

0.95

1451

18,500,000

EVM 1800/15   05-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.14

1741

19,500,000

EVM 2000/15   05-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.2

2076

21,000,000

EVM 2300/15   05-c

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.3

2358

22,500,000

EVM 2450/15   06-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.45

2551

30,500,000

EVM 2700/15   06-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

1.7

2721

32,000,000

EVM 3100/15   06-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

2

3150

34,000,000

EVM 3800/15   07-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

2.2

3825

41,000,000

EVM 4300/15   07-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

2.9

4400

47,500,000

EVM 5000/15   08-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

3.3

5541

59,000,000

EVM 6000/15   08-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

4.35

6200

68,000,000

EVM 7000/15   09-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

6

6620

73,000,000

EVM 7500/15   09-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

6.5

7400

75,000,000

EVM 7900/15   09-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

7

8180

87,500,000

EVM 9500/15   10-a

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

7.5

9560

104,000,000

EVM 11500/15   10-b

موتور ویبره بدنه - 1500 دور - سه فاز

11

11425

115,000,000

EVM 50/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.1

48

3,600,000

EVM 65/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.15

66

3,700,000

EVM-M 65/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور -  تک فاز

0.15

66

5,200,000

EVM 130/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.18

152

4,000,000

EVM 200/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.18

212

4,800,000

EVM-M 200/3   01-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور -  تک فاز

0.18

212

6,000,000

EVM 300/3   02-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.27

310

6,300,000

EVM-M 400/3   02-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور -  تک فاز

0.35

418

7,800,000

EVM 400/3   02-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.36

418

7,300,000

EVM 500/3   03-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.47

541

8,000,000

EVM-M 650/3   03-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور -  تک فاز

0.44

668

9,300,000

EVM 650/3   03-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.5

668

9,000,000

EVM 760/3   03-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.55

768

9,200,000

EVM 800/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.57

797

11,600,000

EVM 850/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.6

859

12,000,000

EVM 950/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.65

938

12,500,000

EVM 1100/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

0.75

1050

13,000,000

EVM 1300/3   04-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

1

1330

13,700,000

EVM 1600/3   05-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

1.5

1610

16,500,000

EVM 1800/3   05-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

1.72

1851

19,500,000

EVM 2000/3   05-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

2

2041

20,500,000

EVM 2300/3   05-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

2.2

2318

24,000,000

EVM 2500/3   06-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

2.3

2500

35,000,000

EVM 2850/3   06-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

2.65

2910

36,000,000

EVM 3300/3   06-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

3.2

3500

37,000,000

EVM 4000/3   06-b

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

4.35

4060

40,000,000

EVM 5000/3   06-b

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

5

5000

46,000,000

EVM 6500/3   09-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

8

6521

81,000,000

EVM 7600/3   09-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

9

7600

93,500,000

EVM 9000/3   09-a

موتور ویبره بدنه - 3000 دور - سه فاز

10

9038

98,000,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیریدمشاهده موتور ویبره های دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما

 

RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat

 
 
صفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اینترنتی | قوانین و مقررات | حفظ حریم شخصی | آموزش | درباره ما | تماس با ما
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ميباشد