(021)33993356-8
صنعت گستر ایران زمینلیست قیمت پمپ طبقاتی عمودی استیل سی ان پی CNP - ساخت چین

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDLF2-9

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

80

3.5

1

1

14,610,000

CDLF2-9-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

80

3.5

1

1

15,270,000

CDLF2-11

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

98

3.5

1

1

16,000,000

CDLF2-11-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

98

3.5

1

1

16,640,000

CDLF2-13

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

116

3.5

1

1

19,430,000

CDLF2-13-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

116

3.5

1

1

20,480,000

CDLF2-15

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

134

3.5

1

1

20,990,000

CDLF2-15-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

134

3.5

1

1

22,070,000

CDLF2-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

161

3.5

1

1

22,680,000

CDLF2-18-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

161

3.5

1

1

23,740,000

CDLF2-22

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

197

3.5

1

1

24,600,000

CDLF2-22-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

197

3.5

1

1

25,570,000

CDLF2-26

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

232

3.5

1

1

28,650,000

CDLF4-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

56

7

14,730,000

CDLF4-6-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

56

7

15,430,000

CDLF4-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

74

7

16,790,000

CDLF4-8-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

74

7

17,760,000

CDLF4-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

96

7

19,200,000

CDLF4-10-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

96

7

20,430,000

CDLF4-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

114

7

21,420,000

CDLF4-12-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

114

7

22,700,000

CDLF4-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

114

7

24,600,000

CDLF4-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

152

7

25,940,000

CDLF4-19

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

183

7

31,710,000

CDLF4-22

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

211

7

32,540,000

CDLF8-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

62

12

22,830,000

CDLF8-6-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

62

12

23,840,000

CDLF8-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

83

12

27,690,000

CDLF8-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

104

12

32,970,000

CDLF8-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

124

12

37,580,000

CDLF8-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

145

12

45,530,000

CDLF8-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

166

12

48,670,000

CDLF8-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

187

12

54,310,000

CDLF8-20

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

208

12

56,980,000

CDLF12-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

59.5

16

2

2

24,750,000

CDLF12-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

71.5

16

2

2

29,810,000

CDLF12-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

95.5

16

2

2

37,660,000

CDLF12-9

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

108

16

2

2

39,770,000

CDLF12-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

143.5

16

2

2

49,460,000

CDLF12-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

168

16

2

2

58,810,000

CDLF12-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

217

16

2

2

65,210,000

CDLF16-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

68

22

2

2

32,170,000

CDLF16-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

82

22

2

2

36,830,000

CDLF16-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

110

22

2

2

47,990,000

CDLF16-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

138

22

2

2

58,250,000

CDLF16-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

166

22

2

2

61,210,000

CDLF16-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

194

22

2

2

69,070,000

CDLF16-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

222

22

2

2

78,720,000

CDLF20-3

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

40

28

2

2

35,600,000

CDLF20-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

67

28

2

2

43,490,000

CDLF20-7

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

95

28

2

2

50,000,000

CDLF20-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

109

28

2

2

61,800,000

CDLF20-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

136

28

2

2

64,480,000

CDLF20-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

192

28

2

2

78,870,000

CDLF20-17

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

234

28

2

2

85,840,000

CDLF32-20

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

36

40

44,960,000

CDLF32-30

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

54

40

54,930,000

CDLF32-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

72

40

58,670,000

CDLF32-60

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

108

40

71,480,000

CDLF32-80

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

144

40

85,420,000

CDLF32-100

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

182

40

98,910,000

CDLF32-120

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

30

218

40

118,020,000

CDLF32-140

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

40

255

40

155,190,000

CDLF42-30

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

71

55

3

3

81,260,000

CDLF42-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

95

55

3

3

106,580,000

CDLF42-90/2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

40

205

55

3

3

178,270,000

CDLF42-100

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

50

238

55

3

3

191,460,000

CDLF42-120

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

60

289

55

3

3

230,390,000

CDLF65-30/1

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

73

80

4

4

100,790,000

CDLF65-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

30

107

80

4

4

115,420,000

CDLF65-40/2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

92

80

4

4

108,600,000

CDLF65-80/1

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

60

215

80

4

4

231,180,000

 

لیست قیمت پمپ CNP - الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل 316 سری CDLF

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDLF2-26 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

4

232

3.5

1

1

36,840,000

CDLF4-22 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

5.5

211

7

42,310,000

CDLF12-18 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

15

217

16

2

2

84,670,000

CDLF16-16 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

20

222

22

2

2

102,340,000

CDLF20-17 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

25

234

28

2

2

116,790,000

 

لیست قیمت پمپ CNP - الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل 316 سری CDH

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDH2-26 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

4

*

3.5

1

1

63,770,000

CDH4-22 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

5.5

*

3.5

1

1

75,120,000

CDH12-18 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

15

*

16

2

2

132,970,000

CDH16-16 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

20

*

22

2

2

147,910,000

CDH20-17 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

25

*

28

2

2

157,430,000

 

لیست قیمت پمپ CNP - الکترو پمپ های طبقاتی عمودی استیل 316 - سری شده با هم

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDLF2-26+CDH2-26

الکترو پمپ های طبقاتی استیل 316 - سه فاز

4+4

459

3.5

1

1

100,610,000

CDLF12-18+CDH12-18

الکترو پمپ های طبقاتی استیل 316 - سه فاز

15+15

431

16

2

2

217,640,000

CDLF16-16+CDH16-16

الکترو پمپ های طبقاتی استیل 316 - سه فاز

20+20

438

22

2

2

250,250,000

CDLF20-17+CDH20-17

الکترو پمپ های طبقاتی استیل 316 - سه فاز

25+25

462

28

2

2

274,220,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیریدمشاهده پمپ های آب دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما

 

RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat

 
 
صفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اینترنتی | قوانین و مقررات | حفظ حریم شخصی | آموزش | درباره ما | تماس با ما
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ميباشد