تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين


لیست قیمت پمپ طبقاتی عمودی استیل سی ان پی CNP - ساخت چین

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDLF2-9

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

80

3.5

1

1

14,610,000

CDLF2-9-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

80

3.5

1

1

15,270,000

CDLF2-11

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

98

3.5

1

1

16,000,000

CDLF2-11-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

98

3.5

1

1

16,640,000

CDLF2-13

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

116

3.5

1

1

19,430,000

CDLF2-13-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

116

3.5

1

1

20,480,000

CDLF2-15

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

134

3.5

1

1

20,990,000

CDLF2-15-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

134

3.5

1

1

22,070,000

CDLF2-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

161

3.5

1

1

22,680,000

CDLF2-18-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

161

3.5

1

1

23,740,000

CDLF2-22

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

197

3.5

1

1

24,600,000

CDLF2-22-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

197

3.5

1

1

25,570,000

CDLF2-26

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

232

3.5

1

1

28,650,000

CDLF4-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

1.5

56

7

14,730,000

CDLF4-6-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

1.5

56

7

15,430,000

CDLF4-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

2

74

7

16,790,000

CDLF4-8-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

2

74

7

17,760,000

CDLF4-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

96

7

19,200,000

CDLF4-10-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

96

7

20,430,000

CDLF4-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

114

7

21,420,000

CDLF4-12-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

114

7

22,700,000

CDLF4-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

114

7

24,600,000

CDLF4-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

152

7

25,940,000

CDLF4-19

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

183

7

31,710,000

CDLF4-22

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

211

7

32,540,000

CDLF8-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

3

62

12

22,830,000

CDLF8-6-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - تکفاز

3

62

12

23,840,000

CDLF8-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

83

12

27,690,000

CDLF8-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

104

12

32,970,000

CDLF8-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

124

12

37,580,000

CDLF8-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

145

12

45,530,000

CDLF8-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

166

12

48,670,000

CDLF8-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

187

12

54,310,000

CDLF8-20

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

208

12

56,980,000

CDLF12-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

4

59.5

16

2

2

24,750,000

CDLF12-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

71.5

16

2

2

29,810,000

CDLF12-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

95.5

16

2

2

37,660,000

CDLF12-9

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

108

16

2

2

39,770,000

CDLF12-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

143.5

16

2

2

49,460,000

CDLF12-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

168

16

2

2

58,810,000

CDLF12-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

217

16

2

2

65,210,000

CDLF16-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

68

22

2

2

32,170,000

CDLF16-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

82

22

2

2

36,830,000

CDLF16-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

110

22

2

2

47,990,000

CDLF16-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

138

22

2

2

58,250,000

CDLF16-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

166

22

2

2

61,210,000

CDLF16-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

194

22

2

2

69,070,000

CDLF16-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

222

22

2

2

78,720,000

CDLF20-3

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

40

28

2

2

35,600,000

CDLF20-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

67

28

2

2

43,490,000

CDLF20-7

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

95

28

2

2

50,000,000

CDLF20-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

109

28

2

2

61,800,000

CDLF20-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

136

28

2

2

64,480,000

CDLF20-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

192

28

2

2

78,870,000

CDLF20-17

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

234

28

2

2

85,840,000

CDLF32-20

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

5.5

36

40

44,960,000

CDLF32-30

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

7.5

54

40

54,930,000

CDLF32-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

10

72

40

58,670,000

CDLF32-60

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

108

40

71,480,000

CDLF32-80

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

144

40

85,420,000

CDLF32-100

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

182

40

98,910,000

CDLF32-120

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

30

218

40

118,020,000

CDLF32-140

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

40

255

40

155,190,000

CDLF42-30

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

15

71

55

3

3

81,260,000

CDLF42-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

95

55

3

3

106,580,000

CDLF42-90/2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

40

205

55

3

3

178,270,000

CDLF42-100

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

50

238

55

3

3

191,460,000

CDLF42-120

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

60

289

55

3

3

230,390,000

CDLF65-30/1

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

20

73

80

4

4

100,790,000

CDLF65-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

30

107

80

4

4

115,420,000

CDLF65-40/2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

25

92

80

4

4

108,600,000

CDLF65-80/1

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل - سه فاز

60

215

80

4

4

231,180,000

 

لیست قیمت پمپ CNP - الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل 316 سری CDLF

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDLF2-26 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

4

232

3.5

1

1

36,840,000

CDLF4-22 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

5.5

211

7

42,310,000

CDLF12-18 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

15

217

16

2

2

84,670,000

CDLF16-16 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

20

222

22

2

2

102,340,000

CDLF20-17 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

25

234

28

2

2

116,790,000

 

لیست قیمت پمپ CNP - الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل 316 سری CDH

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDH2-26 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

4

*

3.5

1

1

63,770,000

CDH4-22 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

5.5

*

3.5

1

1

75,120,000

CDH12-18 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

15

*

16

2

2

132,970,000

CDH16-16 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

20

*

22

2

2

147,910,000

CDH20-17 / SS316

الکترو پمپ طبقاتی استیل 316 - سه فاز

25

*

28

2

2

157,430,000

 

لیست قیمت پمپ CNP - الکترو پمپ های طبقاتی عمودی استیل 316 - سری شده با هم

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CDLF2-26+CDH2-26

الکترو پمپ های طبقاتی استیل 316 - سه فاز

4+4

459

3.5

1

1

100,610,000

CDLF12-18+CDH12-18

الکترو پمپ های طبقاتی استیل 316 - سه فاز

15+15

431

16

2

2

217,640,000

CDLF16-16+CDH16-16

الکترو پمپ های طبقاتی استیل 316 - سه فاز

20+20

438

22

2

2

250,250,000

CDLF20-17+CDH20-17

الکترو پمپ های طبقاتی استیل 316 - سه فاز

25+25

462

28

2

2

274,220,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

پمپ CNP
logo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد