تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين

بوستر پمپ دور ثابت بوستر پمپ دور ثابت بوستر پمپ دور ثابت

بوستر پمپ دور ثابت چیست

در یک بوستر پمپ دور ثابت، الکتروپمپ ها دارای سرعت چرخش ثابت هستند که برابر با سرعت نامی آنهاست.

وظیفه بوستر پمپ دور ثابت نگهداشتن فشار سیستم بالاتر از یک مقدار حداقل تعریف شده در دبی مورد نیاز سیستم است. به این ترتیب هنگامی که در شبکه مصرفی وجود ندارد، فشار تغییر نمی کند و الکتروپمپ های بوستر پمپ خاموش می باشند اما به محض اینکه مصرف آب اتفاق میافتد فشار آب در شبکه افت می کند و برای جبران این افت فشار اولین الکتروپمپ شروع به کار می کند. اگر این الکتروپمپ قادر به تامیـن حداقل فشار مورد نیاز نباشد الکتروپمپ های دیگر به همین ترتیب وارد مدار میشوند تا فشار را بالاتر از مقدار حداقل و حتی الامکان ثابت نگه دارند. هنگامی که مصرف کم یا متوقف می شود الکتروپمپ ها نیز به ترتیب از مدار خارج می شونـد. بنابراین الکتروپمپ های بوستر پمپ با توجه بــه الگوی مصرف به مدار وارد یا از آن خارج می شوند.

هر بوستر پمپ دور ثابت شامل یک یا چند الکتروپمپ اصلی است. این بوستر پمپ ها میتوانند دارای الکتروپمپ پیشرو یا همان جاکی پمپ نیز باشند. آنها همچنین میتوانند دارای الکتروپمپ رزرو یا ذخیره نیز باشند.

در بوستر پمپ های دور ثابت قدیمی به ازای هر الکتروپمپ یک پرشر سوییچ استفاده می شد. در این بوستر پمپ ها با استفاده از پرشر سوییچ های نصب شده بر روی بوستر پمپ امکان فرمان نوبتی الکتروپمپ ها بر اساس نیاز موجود در شبکه فراهم می گردد. در این روش با تنظیم پرشر سوییچ مربوط به هر الکتروپمپ بر اساس اختلاف فشار 0.5 بار با پرشر سوییچ مربوط به الکتروپمپ قبلی امکان کنترل دبی و فشار مدار بوستر پمپ در شرایط بهینه وجود دارد.
در یک بوستر پمپ دور ثابت جدیدتر، برای فرمان دادن جهت روشن و خاموش شدن الکتروپمپ ها و براي كنترل فشار فقط از دو پرشرسویيچ استفاده مي شود. یکی از پرشر سوئیچ ها برای حداکثر فشار و پرشر سوئیچ دوم برای حداقل فشار تنظیم می شوند. با بسته شدن مدار هر یک از پرشر سوئیچ ها، سیگنال رسیدن فشار آب به حداقل یا حداکثر به تابلوی برق بوستر پمپ میرسد و تابلوی فرمان بسته به حداقل یا حداکثر بودن فشار، فرامین لازم جهت روشن شدن الکتروپمپ ها یا خاموش شدن نوبتی الکتروپمپ ها را صادر می کند.
در بوستر پمپ های دور ثابت پیشرفته، برای عملکرد بسیار دقیق بوستر پمپ، بجای استفاده از پرشر سوئیچ ها از یکعدد پرشر ترانسمیتر بهمراه کنترلر استفاده می شود.

امروزه در بوستر پمپ های دور ثابت معمولا از دو پرشر سوئيچ حداقل و حداکثر فشار استفاده میگردد و عملکرد بوستر پمپ های دور ثابت توسط تابلوی برق، منبع تحت فشار دیافراگمی و پرشر سوئیچ های حداقل و حداکثر فشار کنترل می شود. فشار خروجی بوستر پمپ توسط دو پرشرسویيچ حداقل و حداكثر حس مي شود و پروسسور موجود در تابلوي برق بر اين اساس فرامين مناسب به الکتروپمپ هاي بوستر پمپ را صادر مينمايد.

در بوستر پمپ دور ثابت دارای یك الکتروپمپ اصلی، عملكرد الكترو پمپ با فرامين صارده از يك پرشرسوئيچ كه در حداقل و حداكثر فشار مورد نياز تنظيم شده كنترل مي گردد.

در بوستر پمپ دور ثابت شامل چند الکتروپمپ و مجهز به الكتروپمپ پيشرو، تابلوی برق بوستر پمپ به گونه اي طراحي و ساخته میشود تا پس از خاموش شدن بوستر پمپ در حداكثر فشار، با كاهش فشار به حداقل که ناشي از مصرف آب است، ابتدا جاکی پمپ روشن شود تا در مدت مشخصي ضمن تامين آب مصرفي، فشار سيستم را به حداكثر برساند. در صورتي كه میزان مصرف آب از ظرفيت الكتروپمپ جاکی بیشتر باشد فشار سيستم در مدت تعيين شده به حداكثر نخواهد رسيد و يا به حداقل كاهش خواهد يافت. در اين صورت يكي از الكتروپمپ هاي اصلي نيز بصورت اتوماتیک روشن خواهد شد تا به كمك جاکی پمپ فشار سيستم را بالا برد. اگر اين دو الکتروپمپ بتوانند علاوه بر تامين آب مصرفی فشار را نيز به حداكثر برسانند الکتروپمپ اصلي خاموش مي شود و در صورتي كه به دليل مصرف زياد دو الكتروپمپ مذكور نيز قادر به افزايش فشار تا حداكثر نباشند و يا فشار به حداقل کاهش يابد يا الكتروپمپ اصلي ديگر نيز به كمك دو الكتروپمپ روشن قبلي خواهد آمد. روشن شدن الکتروپمپ ها به همين طريق تا آنجا ادامه خواهد يافت تا فشار سيستم به حداكثر برسد. در اين وضعيت ابتدا آن الكتروپمپ اصلي كه زودتر روشن شده بود خاموش مي گردد و اگر در مدت معين با خاموش شدن الكتروپمپ مذكور فشار سيستم به حداقل نرسيد و يا فشار به حداكثر افزايش يافت، دومين الكتروپمپ اصلي نيز خاموش مي گردد و در صورتي كه با كاهش مصرف آب، افزايش فشار سيستم به حداكثر ادامه يابد كليه الكتروپمپهاي اصلي بوستر پمپ يكي پس از ديگري به همان ترتيبي كه روشن شده اند خاموش خواهند شد ولي اگر در هنگام افزايش فشار سيستم و خاموش شدن الكتروپمپهاي اصلي با افزايش مصرف آب، فشار سيستم مجدداً به حداقل برسد يك الكتروپمپ اصلي بسته به نوبت آن روشن ميگردد. روشن و خاموش شدن الكتروپمپ هاي اصلي بوستر پمپ به اين طریق ادامه پيدا خواهد کرد تا كليه الكتروپمپ هاي اصلي در حداكثر فشار سيستم خاموش شوند. در اين شرايط جاکی پمپ همچنان براي تامين مصارف كم و جزيي روشن ميماند. اگر در مدت زمان تنظيم شده، فشار سيستم به حداقل نرسد، جاکی پمپ نيز خاموش خواهد شد ولي در صورتي كه در اين مدت فشار سيستم به حداقل كاهش يابد، جاکی پمپ بدون در نظر گرفتن طي بخشي از زمان تعيين شده همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. علت برنامه ريزي براي خاموش شدن با تاخير جاکی پمپ، جلوگيري از روشن و خاموش شدنهای متوالي و كاهش استهلاك آن است زيرا پس از خاموش شدن سيستم، جاکی پمپ اولين الكتروپمپي خواهد بود كه با كاهش فشار به حداقل بايد روشن شود. در بوستر پمپ هاي دور ثابت شامل چند الكتروپمپ اصلی بدون جاکی پمپ، روشن و خاموش شدن الكتروپمپهای اصلی مطابق آنچه براي الكتروپمپهاي اصلي در بوستر پمپ مجهز به جاکی پمپ گفته شد به صورت نوبتي خواهد بود.

همچنین در بوستر پمپ های دور ثابت از یک منبع تحت فشار با ظرفیت مشخص استفاده میشود. این منبع ها معمولا از نوع دیافراگمی میباشند. مناسبترين ظرفيت مفيد منبع ديافراگمي براي 15 بار روشن و خاموش شدن هر يك از الكتروپمپ هاي بوستر پمپ، از حاصل تقسيم ظرفيت يك پمپ بر حسب لیتر در دقیقه به تعداد الکتروپمپ های بوستر پمپ بدست می آید. راندمان منبع ديافراگمي معمولاً 33 درصد است لذا حجم اسمي منبع ديافراگمي3 برابر حجم واقعي آن خواهد بود.

در مدت زمانی که یک یا چند الکتروپمپ باهم روشن می باشند علاوه بر تأمین آب مورد نیاز، مقدار اضافی آن در منبع دیافراگمی ذخیره شده و باعث افزایش تدریجی فشار آب سیستم و رسیدن آن به فشار پرشر سوئیچ حداکثر می گردد که بدینوسیله دستور خاموش شدن الکتروپمپهای روشن توسط تابلوی برق بوستر پمپ صادر میگردد. البته این موضوع را نیز باید در نظر بگیریم که ممکن است تابلوی کنترل تمام الکتروپمپ ها را خاموش نکند و تنها برخی از الکتروپمپ ها را خاموش نماید تا فشار از مقدار حداکثر کاهش یابد. پس از این حالت آب مصرفی از منبع دیافراگمی به شبکه مصرف تغذیه می شود. با مصرف آب درون منبع، فشار سیستم پایین می آید تا به فشار پرشر سوئیچ حداقل برسد، در این حالت دستوری به مدار فرمان ارسال می شود که فشار سیستم کاهش یافته و در این شرایط مدار فرمان تابلوی برق دستور روشن شدن الکتروپمپها را صادر مینماید تا فشار سیستم افزایش پیدا کند و این روند روشن و خاموش شدن الکتروپمپها ادامه می یابد.

امروزه معمولا بوستر پمپ های دور ثابت جهت استفاده در سیستمهای آتش نشانی ساخته میشوند. اگرچه به خاطر مسائل اقتصادی هنوز هم بعضی از بوستر پمپ های آبرسانی بصورت دور ثابت ساخته میشوند.

بوستر پمپ چیست
انواع بوستر پمپ
بوستر پمپ آبرسانی
بوستر پمپ آتش نشانی
ساختار بوستر پمپ
بوستر پمپ دور متغیر
لیست قیمت بوستر پمپ

بوستر پمپ دور ثابتتوجه: کلیه حقوق این مقاله متعلق به صنعت گستر ایران زمین میباشد. هرگونه کپی برداری از مطالب این وب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد

logo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد