(021)33993356-8
صنعت گستر ایران زمینبوستر پمپ دور ثابت و بوستر پمپ دور متغیر - صنعت گستر ایران زمین

طراحی، ساخت و راه اندازی انواع بوستر پمپ های آبرسانی و بوستر پمپ های آتش نشانی - با گارانتی

از نظر عملکرد، هر بوستر پمپ در یکی از دو دسته کلی بوستر پمپ دور ثابت یا بوستر پمپ دور متغیر قرار می گیرد. همانگونه که از نام آنها مشخص است، در بوستر پمپ دور ثابت، الکترو پمپ ها دارای دور ثابت هستند که برابر با سرعت گردش نامی آنهاست ولی در یک بوستر پمپ دور متغیر، الکترو پمپ ها دارای دور متغیر هستند که از صفر تا سرعت گردش نامی آنها تغییر میکند.
معمولا بوستر پمپ آتش نشانی بصورت دور ثابت ساخته میشود و بوستر پمپ آبرسانی بصورت دور متغیر طراحی و ساخته میشود.

بوستر پمپ چیست
انواع بوستر پمپ کدام است
بوستر پمپ آبرسانی چیست
بوستر پمپ آتش نشانی چیست
ساختار بوستر پمپ چگونه است
بوستر پمپ دور ثابت چیست
بوستر پمپ دور متغیر چیست
لیست قیمت بوستر پمپ آتش نشانی و بوستر پمپ آبرسانی

 

کاتالوگ بوستر پمپ های صنعت گستر ایران زمین

 

SG2XCMT100 مشخصات فني بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغير / بوستر پمپ دور ثابت داراي دو الکتروپمپ اصلي (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 10.8 ظرفيت آبدهي (مترمکعب بر ساعت):

32.5 - 25.2 فشار کل (متر ستون آب):

33حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودي و خروجي بوستر پمپ (اينچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2 A  مشخصات الکتريکي:

0 - 90 درجه حرارت سيال (درجه سانتيگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستيک (نوريل) / برنج

416 جنس محور پمپ: استينلس استيل

* بر اساس درخواست امکان تغيير اندازه کلکتورهاي ورودي و خروجي وجود دارد

 

 

SG2XCMT160 مشخصات فني بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغير / بوستر پمپ دور ثابت داراي دو الکتروپمپ اصلي (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 13.2 ظرفيت آبدهي (مترمکعب بر ساعت):

39.3 - 29.5 فشار کل (متر ستون آب):

40.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودي و خروجي بوستر پمپ (اينچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 3.4 A  مشخصات الکتريکي:

0 - 90 درجه حرارت سيال (درجه سانتيگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستيک (نوريل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استينلس استيل

* بر اساس درخواست امکان تغيير اندازه کلکتورهاي ورودي و خروجي وجود دارد

 

 

SG2XCMT210 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 14.4 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

48.7 - 39.4 فشار کل (متر ستون آب):

50حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCMT310 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 15.6 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

54.5 - 41.9 فشار کل (متر ستون آب):

55.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.1 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCMT400 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

6 - 36 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

47 - 35.2 فشار کل (متر ستون آب):

47حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 6.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCMT550 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

6 - 42 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

56.5 - 42.5 فشار کل (متر ستون آب):

56.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCHT200 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

28 - 8 فشار کل (متر ستون آب):

28.8حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 3 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCHT300 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

32 - 13.5 فشار کل (متر ستون آب):

32.8حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 3 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.3 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCHT400 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 84 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

31.8 - 12.3 فشار کل (متر ستون آب):

31.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

5 x 3 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: چدن

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCHT550 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 84 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

37 - 19 فشار کل (متر ستون آب):

37حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

5 x 3 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 10 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: چدن

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT100 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 9.6 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

39.4 - 21 فشار کل (متر ستون آب):

42 حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

416 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT160 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 14.4 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

52 - 35 فشار کل (متر ستون آب):

53حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2 x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 4.1 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT210 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 16.8 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

56 - 34 فشار کل (متر ستون آب):

57.3حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2 x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.8 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT310 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 18 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

63 - 36 فشار کل (متر ستون آب):

64حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2 x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT400 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 27 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

63.3 - 40.1 فشار کل (متر ستون آب):

66.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2½ x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT600 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 27 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

77.1 - 54.5 فشار کل (متر ستون آب):

80.4حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2½ x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.8 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT751 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 30 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

86.7 - 55 فشار کل (متر ستون آب):

89.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2½ x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 11.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT800 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

74 - 36 فشار کل (متر ستون آب):

77حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 15 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT1000 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 66 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

84.8 - 40.4 فشار کل (متر ستون آب):

86.4حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 7.5 Kw, 2 x 17.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT1250 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 66 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

91 - 46 فشار کل (متر ستون آب):

93.6حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 9.2 Kw, 2 x 18.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 

SG2XCBT1500 مشخصات فنی بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 72 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

97.6 - 40.9 فشار کل (متر ستون آب):

98.7حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 11 Kw, 2 x 20.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

 مشاهده دیگر بوستر پمپ ها

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما

 

RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat

 
 
صفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اینترنتی | قوانین و مقررات | حفظ حریم شخصی | آموزش | درباره ما | تماس با ما
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ميباشد