تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين


بوستر پمپ دور متغیر - بوستر پمپ دور ثابت

طراحی، ساخت و راه اندازی انواع بوستر پمپ دور متغیر و بوستر پمپ دور ثابت با گارانتی

از نظر عملکرد، هر بوستر پمپ در یکی از دو دسته کلی بوستر پمپ دور ثابت یا بوستر پمپ دور متغیر قرار می گیرد. همانگونه که از نام آنها مشخص است، در بوستر پمپ دور ثابت، الکترو پمپ ها دارای دور ثابت هستند که برابر با سرعت گردش نامی آنهاست ولی در یک بوستر پمپ دور متغیر، الکترو پمپ ها دارای دور متغیر هستند که از صفر تا سرعت گردش نامی آنها تغییر میکند.
معمولا بوستر پمپ آتش نشانی بصورت دور ثابت ساخته میشود و بوستر پمپ آبرسانی بصورت دور متغیر طراحی و ساخته میشود.

بوستر پمپ چیست
انواع بوستر پمپ کدام است
بوستر پمپ آبرسانی چیست
بوستر پمپ آتش نشانی چیست
ساختار بوستر پمپ چگونه است
بوستر پمپ دور ثابت چیست
بوستر پمپ دور متغیر چیست
لیست قیمت بوستر پمپ آتش نشانی و بوستر پمپ آبرسانی

 

کاتالوگ بوستر پمپ دور متغیر و بوستر پمپ دور ثابت ساخت صنعت گستر ایران زمین

 

SG2X CMT100 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغير / بوستر پمپ دور ثابت داراي دو الکتروپمپ اصلي (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 10.8 ظرفيت آبدهي (مترمکعب بر ساعت):

32.5 - 25.2 فشار کل (متر ستون آب):

33حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودي و خروجي بوستر پمپ (اينچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2 A  مشخصات الکتريکي:

0 - 90 درجه حرارت سيال (درجه سانتيگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستيک (نوريل) / برنج

416 جنس محور پمپ: استينلس استيل

* بر اساس درخواست امکان تغيير اندازه کلکتورهاي ورودي و خروجي وجود دارد

 

SG2X CMT100 بوستر پمپ

 

SG2X CMT160 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغير / بوستر پمپ دور ثابت داراي دو الکتروپمپ اصلي (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 13.2 ظرفيت آبدهي (مترمکعب بر ساعت):

39.3 - 29.5 فشار کل (متر ستون آب):

40.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودي و خروجي بوستر پمپ (اينچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 3.4 A  مشخصات الکتريکي:

0 - 90 درجه حرارت سيال (درجه سانتيگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستيک (نوريل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استينلس استيل

* بر اساس درخواست امکان تغيير اندازه کلکتورهاي ورودي و خروجي وجود دارد

 

SG2X CMT160 بوستر پمپ

 

SG2X CMT210 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 14.4 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

48.7 - 39.4 فشار کل (متر ستون آب):

50حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CMT210 بوستر پمپ

 

SG2X CMT310 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 15.6 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

54.5 - 41.9 فشار کل (متر ستون آب):

55.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.1 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CMT310 بوستر پمپ

 

SG2X CMT400 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

6 - 36 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

47 - 35.2 فشار کل (متر ستون آب):

47حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 6.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CMT400 بوستر پمپ

 

SG2X CMT550 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

6 - 42 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

56.5 - 42.5 فشار کل (متر ستون آب):

56.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CMT550 بوستر پمپ

 

SG2X CHT200 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

28 - 8 فشار کل (متر ستون آب):

28.8حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 3 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CHT200 بوستر پمپ

 

SG2X CHT300 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

32 - 13.5 فشار کل (متر ستون آب):

32.8حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 3 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.3 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CHT300 بوستر پمپ

 

SG2X CHT400 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 84 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

31.8 - 12.3 فشار کل (متر ستون آب):

31.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

5 x 3 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: چدن

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CHT400 بوستر پمپ

 

SG2X CHT550 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 84 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

37 - 19 فشار کل (متر ستون آب):

37حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

5 x 3 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 10 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: چدن

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CHT550 بوستر پمپ

 

SG2X CBT100 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 9.6 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

39.4 - 21 فشار کل (متر ستون آب):

42 حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

416 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT100 بوستر پمپ

 

SG2X CBT160 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 14.4 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

52 - 35 فشار کل (متر ستون آب):

53حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2 x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 4.1 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT160 بوستر پمپ

 

SG2X CBT210 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 16.8 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

56 - 34 فشار کل (متر ستون آب):

57.3حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2 x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.8 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT210 بوستر پمپ

 

SG2X CBT310 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 18 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

63 - 36 فشار کل (متر ستون آب):

64حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2 x 1½ قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT310 بوستر پمپ

 

SG2X CBT400 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 27 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

63.3 - 40.1 فشار کل (متر ستون آب):

66.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2½ x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT400 بوستر پمپ

 

SG2X CBT600 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 27 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

77.1 - 54.5 فشار کل (متر ستون آب):

80.4حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2½ x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.8 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT600 بوستر پمپ

 

SG2X CBT751 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 30 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

86.7 - 55 فشار کل (متر ستون آب):

89.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

2½ x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 11.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT751 بوستر پمپ

 

SG2X CBT800 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

74 - 36 فشار کل (متر ستون آب):

77حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 15 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT800 بوستر پمپ

 

SG2X CBT1000 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 66 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

84.8 - 40.4 فشار کل (متر ستون آب):

86.4حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 7.5 Kw, 2 x 17.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT1000 بوستر پمپ

 

SG2X CBT1250 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 66 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

91 - 46 فشار کل (متر ستون آب):

93.6حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 9.2 Kw, 2 x 18.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT1250 بوستر پمپ

 

SG2X CBT1500 بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر / بوستر پمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 72 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

97.6 - 40.9 فشار کل (متر ستون آب):

98.7حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

3 x 2 قطر ورودی و خروجی بوستر پمپ (اینچ)*:

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 11 Kw, 2 x 20.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

* بر اساس درخواست امکان تغییر اندازه کلکتورهای ورودی و خروجی وجود دارد

 

SG2X CBT1500 بوستر پمپ

 logo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد